สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3

กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม

ขั้นตอน/ระยะเวลาปฏิบัติราชการ

ค้นหาทันใจ

ผู้เยี่ยมชม

634777
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
59
958
4384
625524
21976
24479
634777
IP: 54.167.215.82
29-07-2016 02:03:11

      1.  ยื่นคำขอโอน พร้อมหลักฐาน

      2.  นำรถไปตรวจสภาพหรือตรวจสอบรถ (กรณีที่ต้องตรวจสภาพหรือตรวจสอบรถ)

      3.  ชำระค่าธรรมเนียม

      4.  รับใบเสร็จรับเงิน และรับหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถคืน

Written on 04/05/2559, 08:24 by admin
2016-05-04-08-24-17กระทรวงคมนาคมได้ออกประกาศกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารสำหรับรถจักรยานยนต์สาธารณะ พ.ศ.2559 โดยให้ยกเลิกกฎกระทรวงฉบับ พ.ศ.2558 และกำหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโด่ยสาร ดังนี้ - ระยะทาง 2 กิโลเมตรแรกต้องไม่เกิน 25 บาท และกิโลเมตรต่อๆไปแต่ไม่เกิน 5 กิโลเมตรต้องไม่เกินกิโลเมตรละ 5 บาท - ระยะทางเกินกว่า 5 กิโลเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 15 กิโลเมตร ตั้งแต่กิโลเมตรแรกจนสิ้นสุดการรับจ้างต้องไม่เกินกิโลเมตรละ 10 บาท - ระยะทางเกินกว่า 15 กิโลเมตรขึ้นไป ให้เป็นไปตามที่ผู้ขับรถและคนโดยสารตกลงกันก่อนทำการรับจ้าง หากไม่ตกลงกันก่อนทำการรับจ้าง...
Written on 04/05/2559, 07:42 by admin
2016-05-04-07-42-26กระทรวงคมนาคมได้มีประกาศกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2559 โดยกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราวใหม่ ประกอบด้วย - ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ฉบับละ 200 บาท มีอายุ 2 ปี - ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว ฉบับละ 100 บาท มีอายุ 2 ปี - ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ฉบับละ 100 บาท มีอายุ 2 ปี **มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2559...
Written on 11/04/2559, 08:26 by admin
e-drivingตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 จะเริ่มใช้สนามทดสอบขับรถด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Driving) ระหว่างทดลองใช้ระบบ E-Driving กำหนดผู้เข้ารับการทดสอบดังนี้      1. ผู้ทดสอบขับรถใหม่ จำนวน 30 คน      2. ผู้ทดสอบแก้ตัว      จำนวน 50...
Written on 25/08/2558, 04:20 by admin
dlt-check-inเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวถึงการเปิดตัวแอพพลิเคชั่น DLT Check in ของกรมการขนส่งทางบก ว่าเพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการให้บริการของรถแท็กซี่ให้เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการทั้งชาวไทยและต่างชาติ กรมการขนส่งทางบกจึงได้พัฒนาแอพพลิเคชั่นบนมือถือ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการควบคุมคุณภาพการให้บริการของรถแท็กซี่ด้วยการลงทะเบียนพิกัด หรือ Check In หมายเลขทะเบียนรถแท็กซี่ทุกครั้งที่ใช้บริการ โดยสามารถให้คะแนนความพึงพอใจ หรือข้อคิดเห็นที่ควรปรับปรุงในด้านต่าง ๆ ได้...
Written on 25/08/2558, 03:10 by admin
67เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 กรมการขนส่งทางบกครบรอบ 74 ปี จัดโครงการบอกรักขับขี่ปลอดภัย ด้วยทุนคนไทยภายใต้ชื่องาน "74 ปี กรมการขนส่งทางบก 67 ล้านทุนคนไทย บอกรัก ขับขี่ปลอดภัย"ซึ่งพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวเปิดงานว่าโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยส่งเสริมจิตสำนึกส่วนรวมต่อสังคมด้วยการรณรงค์เสริมสร้างจิตสำนึกด้วยการนำ "ทุนคนไทย" ได้แก่ วินัย น้ำใจ เคารพ เกรงใจ อภัย มารยาท ห่วงใยที่มีอยู่ในทุกคนมาสร้างเป็น "ทุนความปลอดภัย"...
Written on 02/10/2557, 04:46 by admin
2014-10-02-04-46-18การจองคิวขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่ ณ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ให้จองคิวผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ www.dlt.go.th เท่านั้น *เปิดทำใบอนุญาตขับรถยนต์/รถจักรยานยนต์ ใหม่ เฉพาะวันจันทร์ พุธ และวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์) วันละ 60 คน*         กระบวนการขอรับใบอนุญาตขับรถต้องใช้เวลาในการดำเนินการไม่อาจแล้วเสร็จได้ในวันเดียว เพราะผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถต้องเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย การอบรมภาคทฤษฎี จำนวน 4 ชั่วโมง การทดสอบข้อเขียนและการทดสอบขับรถด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (E-driving)  ...
Written on 18/07/2557, 06:21 by admin
5-5การขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล (5ปี ต่อ 5ปี)   1. เข้ารับการอบรม 1 ชั่วโมง (ห้อง 14) รอบละ 40 คน ดังนี้      : รอบที่ 1    เวลา 09.00 - 10.00 น.       : รอบที่ 2    เวลา 10.00 - 11.00 น.       : รอบที่ 3    เวลา 11.00 - 12.00 น.       : รอบที่ 4    เวลา 13.00 - 14.00 น.       : รอบที่ 5    เวลา 14.00 - 15.00 น.   ...
Written on 30/05/2557, 11:12 by admin
2014-05-30-11-12-43...ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2557 กรมการขนส่งทางบกได้ปรับหลักเกณฑ์การทดสอบข้อเขียนเพื่อขอรับใบอนุญาตใหม่ ทั้งรถส่วนบุคคลและรถโดยสารสาธารณะ โดยเพิ่มจากเดิม 35 ข้อเป็น 50 ข้อ และใช้เกณฑ์วัดผลจาก 75% เป็น 90% ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถจะต้องตอบถูก 45 ข้อ จึงจะผ่านเกณฑ์การทดสอบ...
 1. การดำเนินการทางทะเบียนรถ พรบ.รถยนต์ พ.ศ.2522
 2. การเสียภาษีประจำปี
 3. การเปลี่ยนเครื่องยนต์
 4. การแจ้งไม่ใช้รถ
 5. การดำเนินการกรณีรถหาย
 6. การย้ายรถ
 7. การเปลี่ยนสีรถ
 8. การแจ้งใช้รถ (ที่แจ้งไม่ใช้ชั่วคราวไว้)
 9. การเปลี่ยนที่อยู่ ชื่อ ชื่อสกุล
 10. การขอใบแทนเอกสารทางทะเบียน
 11. การจดทะเบียน (กรณีแจ้งไม่ใช้ตลอดไปไว้)
 12. ขอหนังสืออนุญาตรถระหว่างประเทศ
 13. การขออนุญาตนำรถไปรับจ้างรับส่งนักเรียน
 14. การโอนกรรมสิทธิ์รถ
 1. การเสียภาษีประจำปี
 2. การโอนกรรมสิทธิ์รถ
 3. ขั้นตอนการโอนรถ
 4. การย้ายรถ
 5. การเปลี่ยนเครื่องยนต์
 6. การเปลี่ยนสีรถ
 7. การเปลี่ยนที่อยู่ ชื่อ ชื่อสกุล
 8. การขอใบแทนเอกสารทางทะเบียน
 9. การดำเนินการกรณีรถหาย
 10. การแจ้งไม่เสียภาษี (ม. 89)
 11. การแจ้งไม่ใช้รถตลอดไป (ม.79)
 12. การแจ้งใช้รถ (แจ้งไม่เสียภาษีไว้)
 13. ขอหนังสืออนุญาตรถระหว่างประเทศ
 14. การดำเนินการทางทะเบียนรถ ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522
 1. ประเภทการประกอบการขนส่ง
 2. หลักเกณฑ์ทั่วไปในการขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคล
 3. การย้ายใบอนุญาต
 4. การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
 5. การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
 6. การเพิ่มรถ
 7. การบรรจุรถ
 8. การถอนรถ
 9. การต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
 10. การขออนุญาตประกอบการขนส่ง
 11. หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานที่รับผิดชอบงานประกอบการขนส่ง
 12. เขตพื้นที่รับผิดชอบ

E-learning ความรู้สำหรับเตรียมสอบภาคทฤษฎีใบอนุญาตขับรถ

  
 

สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร พื้นที่  3

ที่ตั้ง ตรงข้ามซอยสุขุมวิท 62/1 2479 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

เขตรับผิดชอบ เขตพระโขนง ประเวศ สวนหลวง คลองเตย วัฒนา บางนา

หมายเลขโทรศัพท์กลาง 02-332-9688, 02-332-9689, 02-332-9691